inject('kioskModeService', 'KioskModeService') Labourpower